10-11 години

Во овој дел ќе откриете предизвикувачки и стимулативни видео лекции од 8 различни предмети како што се: ликовно образование, математика, природни науки, музичко образование и други!

Овие видео лекции ќе ви помогнат да научите конкретни концепти на подиректен и иновативен начин. Изберете го оној што соодветствува на вашите интереси и возраста. Следете го Оули во неговата авантура за учење од соништата!

Видеа од курсот

Гледај ги видеата и научи прекрасни нешта

глас

Тимски спортови

Исхрана

Танц и говор на телото

Фитнес

Загревање

функции на човечкото тело

живеалиште, клима и услови

живи суштества

сончев систем

инструменти во науката

Музички Инструменти

звуци

видови музика

Ритам

Процент

Маса и волумен

Реашаваат проблемиски задачи

Површина и периметар

Геометриски форми и фигури

Дропки

Средновековни градови

Антички Грци

Арапски експанзии

Крстоносни војни

Римска империја

Клима

Пејсажи

Како да се користиме карта?

Видови земјоделство

Население

Континенти и океани на земјата

Заповеден начин / храна и пијалоци

Домашни апарати

Глаголот have + во технологијата

Физички изглед и карактер

Present Continuous со спотови

Текстури

Бои

Композиција

Сликање

Рециклирање на материјали – обликување

Координација

Партнери

© 2023 Dream. All rights reserved.