8-9 години

Во овој дел ќе откриете предизвикувачки и стимулативни видео лекции од 8 различни предмети како што се: ликовно образование, математика, природни науки, музичко образование и други!

Овие видео лекции ќе ви помогнат да научите конкретни концепти на подиректен и иновативен начин. Изберете го оној што соодветствува на вашите интереси и возраста. Следете го Оули во неговата авантура за учење од соништата!

Видеа од курсот

Гледај ги видеата и научи прекрасни нешта

Енергија

Јога

Едноставен експеримент

Климатски промени

Три агрегатни состојби на вода

Едноставни набљудувања

Дижење и насока

Пеење песна

Едноставни инструменти

Музика и движење

Ритам – изразување чувства

Национална химна

Броиме до 1 милион

Лостови

Мерење

Дропки

Форми

Што можам да направам

Општество – култура

Општество – семејни односи

Општество – училиште и знаење

Моите права и должности

Карта

Фауна и флора

Животната средина

Природни убавини

Обележја

Годишни времиња

Броеви

Претстави се!

Делови од телото

Сакам / не сакам

Моето семјство

Животни

Креирање за изложба

Креирање со материјали за рециклирање

Колаж

Сликање со различни материјали

Примарни и секундарни бои

Координација

Партнери

© 2023 Dream. All rights reserved.