Përgjatë dekadash kanë ndodhur shumë ndryshime teknologjike që kanë prekur botën, familjen dhe marrëdhëniet midis anëtarëve të saj

April 10, 2023

Theksohet ndër të tjera se fëmijët nuk jetojnë më nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të prindërve, por po fitojnë lirinë për t’u zhvilluar, menduar dhe krijuar mendime të pavarura1. Fëmijët kanë një akses në rritje në TIK dhe në një moshë më të re. Pavarësisht valës së kritikave, ka zëra për domosdoshmërinë e marrëdhënieve të ndërtuara përmes TIK-ut, të paktën për shkak të demokratizimit të aksesit në teknologji të përforcuar nga përhapja e gjerë e llojeve të ndryshme të mjeteve dixhitale midis fëmijëve që nga shkolla fillore e në vazhdim2. Qëndrimet e prindërve ndaj mediave të reja variojnë nga pesimiste, në indiferente e pozitive. Një grup prindërish të informuar perceptojnë dhe përjetojnë shumë vështirësi, veçanërisht në situata kontrolli dhe ndikimi të qëllimshëm prindëror. Problemet dhe dilemat që lindin krijojnë një qëndrim kritik ndaj mediave të reja veçanërisht në situata të dështimit prindëror3. Gjatë viteve të ardhshme, stili i përdorimit të mediave dixhitale do të bëhet më uniform mes të rinjve dhe prindërve të tyre. Kjo situatë është e lidhur me ndryshimin e brezave. Megjithatë, të dy grupet duhet të forcojnë komponentët ‘e butë’ të kompetencave dixhitale që lidhen me rreziqet e hapësirës kibernetike. Zhvillimi i mediave dixhitale i detyron prindërit të ndërmarrin aktivitete të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Mbështetja nga prindërit dhe profesionistët e tjerë, si dhe vetë-edukimi, bëhet veçanërisht i dobishëm në reduktimin e rreziqeve të botës dixhitale4.

Projekti D.R.E.A.M. ofron mbështetje pedagogjike për fëmijët dhe prindërit në përdorimin e sigurt dhe legjitim të TIK-ut në arsim. Materialet e përgatitura përfshijnë rekomandime apo këshilla konkrete për prindërit e fëmijëve që përdorin mjete dixhitale. Mungesa e kompetencave të duhura prindërore, një marrëdhënie e dobët midis fëmijës dhe prindërve dhe shfaqja e situatave problematike shumë shpesh bashkëjetojnë me rreziqet e botës dixhitale. Prandaj, duhet pasur kujdes i veçantë për të forcuar sigurinë dixhitale për fëmijët dhe të rinjtë nga familjet e karakterizuara nga edukimi joefikas.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.