Mësimdhënia, të nxënit dhe teknologjia

June 7, 2023

A mund të zëvendësojë teknologjia qenien njerëzore? Ndoshta e keni bërë shpesh këtë pyetje. Teknologjia ka lehtësuar shumë nga detyrat tona të përditshme. Pajisje, mjete, karakteristika, platforma të reja po zhvillohen çdo ditë në fusha të ndryshme. Dhe si çdo fushë e jetës, padyshim që teknologjia ka ndikuar në arsim dhe procesin arsimor.

Ndikimi i teknologjisë dhe rëndësia e saj në arsim u vëzhgua dhe kuptua veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19 kur klasat në mjedisin fizik kaluan në klasa online, kur mësuesit dhe studentët u kthyen në zëra dhe fytyra që shfaqeshin nga një pajisje dhe dërrasat e zeza u kthyen në ekrane. Disa mësues u përballën me një situatë krejtësisht të re që duhej të përshtateshin. Mësuesit e tjerë, ata “fatlumët” kishin tashmë disa aftësi të mësimdhënies elektronike dhe arritën të vazhdonin procesin lehtësisht. Edhe studentët u përballën me një situatë të ngjashme me të cilën duhej të përshtateshin. Disa prej tyre ishin të pajisur me të gjitha aftësitë e nevojshme teknologjike, të tjerët arritën të fitonin aftësi gjatë procesit ose morën ndihmë nga miqtë, familja dhe mësuesit e tyre.

Por çfarë ndodh me ata mësues dhe nxënës që jetojnë në zona të thella rurale të cilëve u mungojnë pajisjet e mjetet teknologjike; që nuk kanë akses në internet? Po fëmijët e shkollave fillore që janë shumë të vegjël për ta menaxhuar vetë të gjithë procesin? Po prindërit të cilët duhet të ndihmojnë më shumë se një fëmijë dhe ende arrijnë të punojnë nga shtëpia? A mund ta zëvendësojë teknologjia mësuesin? Me siguri jo. Megjithatë, ajo ndihmoi.

Duke qenë se teknologjia konsiderohej si një faktor vërtet i rëndësishëm që mundëson komunikimin në të gjithë botën dhe përdorej gjerësisht nga të gjithë për qëllime pune dhe detyra e aktivitete të tjera të përditshme dhe u përdor gjithashtu si lehtësuesi kryesor i procesit arsimor, partnerët e projektit D.R.E.A.M (Distance & Remote Education to Achieve More) vendosën të japin kontributin e tij në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit. Nëse jeni mësues, student, prind ose çdo individ që synon të dijë më shumë rreth arsimit, që keni pyetje se si mund të përdorësh teknologjinë në mësimdhënie ose në të nxënë, dëshiron të përmirësosh aftësitë ose njohuritë e tua në lëndë të ndryshme, mëso më tepër në: https://dreamdream.eu/  dhe https://www.youtube.com/@dreamdreamproject.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.