Edukimi në distancë përforcon njohuritë digjitale të studenteve dhe mësuesëve

Situata që përjetuam gjatë përhapjes së pandemisë COVID-19, izolimi dhe mbyllja e papritur e shkollave, i shtynë mësuesit dhe nxënësit të revolucionarizojnë zakonet, duke aplikuar aftësitë e tyre në një skenar krejtësisht të ri, duke rimenduar qasjen e tyre ndaj mësimdhënies dhe mësimnxënies. Zakonet e shumë familjeve gjithashtu kanë ndryshuar thellësisht, me një ndikim të pashmangshëm në përvojën emocionale të anëtarëve të tyre.

Ajo që del në pah është një skenar i dritës dhe hijes, ende në një kohë të pasigurisë së madhe për vitet e ardhshme shkollore dhe ngjarje të mundshme të ngjashme me të cilat duhen përballur. Nëse, nga njëra anë mësimi në distancë ka qenë padyshim thelbësor në garantimin e vazhdimësisë për nxënësit, duke kontribuar në një përmirësim të ndjeshëm të aftësive dixhitale midis studentëve dhe po ashtu mes mësuesve, nga ana tjetër, ai ka qenë gjithashtu një burim stresi dhe lodhjeje për të dyja kategoritë, një shenjë sesi shkolla duhet të jetë para së gjithash një vend i mësimdhënies dhe mësimnxënies fizike, ku dixhitali është një mjet që nuk dëshiron të zëvendësojë mësimdhënien tradicionale, por ta plotësojë atë për një qasje më novatore, dinamike dhe tërthore. Megjithatë, kjo periudhë e tranzicionit ‘dixhital’ ka sjellë përmirësime në aspektin e aftësive teknologjike dhe zgjidhjes së problemeve.

Në Itali, për shembull, sipas një studimi nga Microsoft, 70% e mësuesve deklaruan se mësimdhënia në distancë kishte çuar në një përmirësim të ndjeshëm në marrëdhëniet e tyre me teknologjinë, duke gjeneruar përfitime të konsiderueshme në profesionin e tyre: përdorimi i mjeteve dixhitale i kishte bërë mësuesit më të motivuar (17%), më të fokusuar (9%) dhe në përgjithësi më të kënaqur me punën e tyre (9%). Pikat e tjera të forta të mësimit në distancë ishin një përmirësim i përgjithshëm në planifikimin e mësimdhënies (10%) dhe një optimizim i kohës dhe kostove (9%). Megjithatë, mes një pakice mësuesish – 14% – rezultoi se ishte e vështirë t’i angazhonin nxënësit në mënyrë efektive gjatë mësimit.

Për më tepër, ky tranzicion ka çuar edhe në zhvillimin e aftësive dixhitale tek studentët si dhe në një autonomi më të madhe në fazën e të mësuarit. Në të vërtetë, kurset në distancë u kanë mundësuar studentëve, nga më të moshuarit tek më të rinjtë, të fitojnë aftësi dixhitale – nga pjesëmarrja në një takim virtual te krijimi dhe shpërndarja e përmbajtjes në internet – shumë më shpejt, duke nxitur një proces të bazuar në vlera që do t’i ndihmojë ata në të ardhmen e tyre. .

Në të vërtetë, ekspozimi ndaj mjeteve ndërvepruese stimuloi aftësitë ndërvepruese dhe dixhitale të shumë studentëve të cilët, në një botë gjithnjë e më të dixhitalizuar, kishin nevojë për një qasje më inovative dhe më të avancuar.

Në fakt, që në vitet e tyre të hershme, fëmijët janë të ekspozuar ndaj teknologjisë dhe tërhiqen gjithnjë e më shumë nga këto mjete që tani konsiderohen të përdorimit të përditshëm për të gjithë.

Është e qartë se mësimi në distancë ka përshpejtuar procesin e të mësuarit të aftësive dixhitale duke përgatitur të rinjtë por edhe mësuesit për nevojat e ardhshme të epokës dixhitale.

Në këtë kontekst, Bashkimi Evropian po trajton nevojën në rritje për tranzicion dixhital duke mbështetur mësuesit, shkollat dhe studentët përmes një sërë instrumentesh të financuara drejtpërdrejt përmes Planit të Veprimit të Arsimit Dixhital (DEAP) 2021-2027, i cili parashikon cilësi të lartë, gjithëpërfshirëse dhe dixhitale të aksesueshme. arsimi, i mbështetur nga bashkëpunimi dhe shkëmbimi i zgjeruar në nivel të BE-së.

Në këtë drejtim, Komisioni përfshiu investime kushtuar arsimit, trajnimit dhe zhvillimit të aftësive, por edhe programe për të mbështetur edukimin social, duke përfshirë InvestEU, Erasmus + të cilat mbështetën, për shembull, projektin tonë D.R.E.A.M duke ofruar materiale të mësimit në distancë për prindërit, shkollat dhe komunitetet. Fondi Social Evropian Plus, Horizon Europe, Digital Europe dhe Connected Europe Facility. Ai krijoi gjithashtu një blog që përmban burime mësimore dhe një platformë për Ministritë e Arsimit për të shkëmbyer praktikat e mira. Përveç kësaj, prezantoi mjetin e vetëvlerësimit SELFIE për mësuesit dhe platformat për mësimin e studentëve dhe mësuesve, si eTwinning dhe School Education Gateaway.

Burime: 

Teksa i afrohemi fundit të projektit tonë, vazhdojmë punën tonë me shumë emocion dhe krenari

Si shkolla fillore e Egjeut të Turqisë, ne patëm mundësinë të promovonim projektin tonë në një konkurs projekti ku morën pjesë 300 shkolla dhe rreth 800 dëgjues.

Përveç kësaj, ne kemi bërë një prezantim të projektit dhe kemi shkëmbyer informacion dhe përvojën në konferencat që shkollat e përzgjedhura mund të marrin pjesë në eventet e eDitëve Erasmus (Erasmus Days).

Ne kemi përfunduar planet dhe videot tona mësimore dhe i kemi ngarkuar në faqen e internetit. Përveç kësaj, secili partner bëri përkthime në gjuhën e tij.

Muajin tjetër do të shkojmë në Shqipëri për të zhvilluar takimin final. Edhe pse jemi të trishtuar që projekti ynë po përfundon, ndihemi me fat dhe të lumtur pasi përvojat që kemi fituar, trajnimet që kemi marrë dhe miqësitë që kemi krijuar do të hedhin dritë mbi projektet tona të ardhshme.

Mësimdhënia, të nxënit dhe teknologjia

A mund të zëvendësojë teknologjia qenien njerëzore? Ndoshta e keni bërë shpesh këtë pyetje. Teknologjia ka lehtësuar shumë nga detyrat tona të përditshme. Pajisje, mjete, karakteristika, platforma të reja po zhvillohen çdo ditë në fusha të ndryshme. Dhe si çdo fushë e jetës, padyshim që teknologjia ka ndikuar në arsim dhe procesin arsimor.

Ndikimi i teknologjisë dhe rëndësia e saj në arsim u vëzhgua dhe kuptua veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19 kur klasat në mjedisin fizik kaluan në klasa online, kur mësuesit dhe studentët u kthyen në zëra dhe fytyra që shfaqeshin nga një pajisje dhe dërrasat e zeza u kthyen në ekrane. Disa mësues u përballën me një situatë krejtësisht të re që duhej të përshtateshin. Mësuesit e tjerë, ata “fatlumët” kishin tashmë disa aftësi të mësimdhënies elektronike dhe arritën të vazhdonin procesin lehtësisht. Edhe studentët u përballën me një situatë të ngjashme me të cilën duhej të përshtateshin. Disa prej tyre ishin të pajisur me të gjitha aftësitë e nevojshme teknologjike, të tjerët arritën të fitonin aftësi gjatë procesit ose morën ndihmë nga miqtë, familja dhe mësuesit e tyre.

Por çfarë ndodh me ata mësues dhe nxënës që jetojnë në zona të thella rurale të cilëve u mungojnë pajisjet e mjetet teknologjike; që nuk kanë akses në internet? Po fëmijët e shkollave fillore që janë shumë të vegjël për ta menaxhuar vetë të gjithë procesin? Po prindërit të cilët duhet të ndihmojnë më shumë se një fëmijë dhe ende arrijnë të punojnë nga shtëpia? A mund ta zëvendësojë teknologjia mësuesin? Me siguri jo. Megjithatë, ajo ndihmoi.

Duke qenë se teknologjia konsiderohej si një faktor vërtet i rëndësishëm që mundëson komunikimin në të gjithë botën dhe përdorej gjerësisht nga të gjithë për qëllime pune dhe detyra e aktivitete të tjera të përditshme dhe u përdor gjithashtu si lehtësuesi kryesor i procesit arsimor, partnerët e projektit D.R.E.A.M (Distance & Remote Education to Achieve More) vendosën të japin kontributin e tij në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit. Nëse jeni mësues, student, prind ose çdo individ që synon të dijë më shumë rreth arsimit, që keni pyetje se si mund të përdorësh teknologjinë në mësimdhënie ose në të nxënë, dëshiron të përmirësosh aftësitë ose njohuritë e tua në lëndë të ndryshme, mëso më tepër në: https://dreamdream.eu/  dhe https://www.youtube.com/@dreamdreamproject.

Mësimdhënia në inernet dhe në distancë – përmes pandemisë në mirëqenie

Pandemia COVID-19 ka shkaktuar ndërprerje të paprecedentë në sektorin e arsimit globalisht. Shkollat dhe universitetet u detyruan të kalonin në mësimdhënie në internet për të respektuar rregullat e distancës sociale, kështu që përdorimi i burimeve dixhitale u bë një domosdoshmëri për të siguruar mësim të vazhdueshëm.

Pandemia imponoi përdorimin e gjerë të burimeve të mësimdhënies në internet. Mësuesve iu kërkua të adoptonin mjete dixhitale, duke përfshirë softuerin e konferencave me video, sistemet e menaxhimit të mësimit (Learning Management Systems – LMS) dhe mjetet e vlerësimit dixhital. Mësimdhënia online paraqiste disa sfida, duke përfshirë mungesën e angazhimit të studentëve, defektet teknike dhe pamundësinë për t’u ofruar studentëve përvoja praktike të të mësuarit. Përveç kësaj, studentët nga familjet me të ardhura të ulëta dhe nga zonat rurale u prekën në mënyrë disproporcionale nga mungesa e aksesit në teknologji dhe internet.

Pandemia ka përshpejtuar adoptimin e burimeve dixhitale në arsim. Edhe pse shkollat dhe universitetet rihapen, shumë mësues po vazhdojnë të përdorin burime dixhitale në mësimdhënien e tyre. Përdorimi i LMS është bërë më i përhapur, duke i lejuar mësuesit të krijojnë dhe të ndajnë burime, të vlerësojnë mësimin e nxënësve dhe të komunikojnë me prindërit. Për më tepër, pandemia ka nxitur zhvillimin e burimeve të reja dixhitale, si laboratorët virtualë, simulimet dhe komunitetet e të mësuarit në internet.

Përdorimi i burimeve dixhitale ka transformuar sektorin e arsimit dhe ndikimi i tij ka të ngjarë të ndihet edhe pas pandemisë. Burimet dixhitale kanë potencialin për t’u ofruar studentëve përvoja të personalizuara të të mësuarit, akses në një gamë më të gjerë burimesh dhe mundësi për bashkëpunim me bashkëmoshatarët në mbarë botën. Megjithatë, ka shqetësime për ndarjen dixhitale dhe ndikimin e teknologjisë në ndërveprimet sociale dhe shëndetin mendor. Mësuesit dhe politikëbërësit duhet të punojnë së bashku për të siguruar që burimet dixhitale të jenë të aksesueshme, të barabarta dhe efektive në përmirësimin e rezultateve të të nxënit. Si përfundim, pandemia ka ofruar një mundësi për sektorin e arsimit që të rimendojë qasjen e tij ndaj mësimdhënies dhe të nxënit dhe të përqafojë potencialin e burimeve dixhitale.

Por nga ana tjetër, përdorimi i pakontrolluar, i vetëiniciuar dhe i pavarur i mjeteve dixhitale mund të ketë edhe efekte të dëmshme në shëndetin mendor të nxënësve. Me përdorimin në rritje të burimeve dixhitale në arsim, studentët po shpenzojnë më shumë kohë në ekrane, gjë që mund të çojë në një sërë çështjesh të shëndetit mendor, duke përfshirë ankthin, depresionin dhe shqetësimet e gjumit.

Përdorimi i mediave sociale, në veçanti, ka qenë i lidhur me rezultate negative të shëndetit mendor. Studimet kanë treguar se përdorimi i mediave sociale mund të çojë në krahasim social, gjë që mund të rezultojë në ndjenja të pamjaftueshmërisë dhe vetëbesim të ulët. Përveç kësaj, media sociale mund të jetë një burim i bullizmit kibernetik, i cili mund të çojë në ankth dhe depresion.

Për më tepër, ekspozimi i vazhdueshëm ndaj informacionit dhe stimulimit mund të çojë në mbingarkesë njohëse, duke e bërë të vështirë për studentët përqendrimin dhe përpunimin e informacionit në mënyrë efektive. Kjo mund të rezultojë në ndjenja të mbingarkesës dhe djegies, të cilat mund të evokojnë më tej probleme të shëndetit mendor.

Mësuesit dhe politikëbërësit duhet të njohin dëmin dhe keqpërdorimin e mundshëm të mjeteve dixhitale. Ata duhet të punojnë për të promovuar përdorimin e përgjegjshëm të teknologjisë, të edukojnë studentët për zakone të shëndetshme të kohës para ekranit dhe të ofrojnë burime dhe mbështetje për studentët që mund të luftojnë me çështje të shëndetit mendor. Kjo perfshin:

 1. Nxitja e përdorimit të përgjegjshëm të teknologjisë: Mësuesit dhe prindërit duhet t’i edukojnë nxënësit me zakone të shëndetshme të kohës para ekranit, si p.sh. marrja e pushimeve, vendosja e limiteve kohore dhe shmangia e teknologjisë para gjumit.
 2. Inkurajimi i mirëqenies dixhitale: Shkollat mund të zhvillojnë politika dhe programe që promovojnë mirëqenien dixhitale, të tilla si ushtrimet e ndërgjegjësimit, teknikat e menaxhimit të stresit dhe strategjitë për përballimin e mbingarkesës dixhitale.
 3. Sigurimi i burimeve dhe mbështetjes: Shkollat duhet të ofrojnë burime dhe mbështetje për nxënësit të cilët mund të kenë probleme me problemet e shëndetit mendor që lidhen me teknologjinë dixhitale, të tilla si shërbimet e këshillimit, burimet e shëndetit mendor dhe aksesi në materialet arsimore.
 4. Përfshirja e edukimit të qytetarisë dixhitale: Shkollat duhet të përfshijnë edukimin e qytetarisë dixhitale në kurrikul, duke u mësuar nxënësve se si të përdorin mjetet dixhitale me përgjegjësi dhe etikë.
 5. Vendosja e politikave dhe udhëzimeve të qarta: Shkollat duhet të vendosin politika dhe udhëzime të qarta për përdorimin e mjeteve dixhitale, duke përfshirë udhëzime për përdorimin e duhur dhe strategji për adresimin e bullizmit kibernetik dhe ngacmimit në internet.

Duke vepruar kështu, shkollat mund të sigurojnë që studentët të mund të korrin përfitimet e teknologjisë dixhitale dhe të përmirësojnë mirëqenien e të gjithëve, nxënësve, mësuesve dhe prindërve.

Një nga qëllimet e projektit DREAM është të ndihmojë mësuesit të përballen me disa sfida të shkaktuara nga ndryshimet në mjediset e mësimdhënies dhe të nxënit që ndodhi gjatë pandemisë COVID-19 me shëndrrimin e klasave fizike në klasa online

Tani që pandemia ka përfunduar, përdorimi i mjeteve dixhitale në klasë nuk ka kthim pas. Nxënësit po rriten në një epokë teknologjike dhe mësuesit duhet të flasin “gjuhën” e tyre përmes përdorimit të teknologjive të TI-së në mënyrë që t’i angazhojnë ata në procesin e të mësuarit, dhe këto mjete mund të jenë një mënyrë e shkëlqyer për të motivuar nxënësit dhe për të nxitur autonominë e tyre. Por nxënësit lodhen duke përdorur të njëjtat lojëra ose platforma pas njëfarë kohe e si rrjedhojë shumëllojshmëria është e domosdoshme, por kjo mund të jetë një sfidë e madhe për mësuesit që luftojnë për të gjetur mjetet e duhura për nxënësit e tyre.

Mësuesit duhet të bëjnë kërkime në internet dhe të kuptojnë se si funksionojnë mjetet digjitale, të bëhen të aftë në përdorimin e tyre dhe të përgatisin përmbajtjen e cila kërkon shumë kohë, veçanërisht për shkak të shumëllojshmërisë së madhe të burimeve dhe shpejtësisë me të cilën ato krijohen nga krijuesit.

Një strategji e mirë mund të jetë krijimi i disa kategorive për mjetet dixhitale sipas llojit të punës që do të zhvillohet, për shembull: video, prezantime, vlerësime, si të organizoojnë mësimin dhe sa herë që mësuesit zbulojnë një mjet të ri, ata mund ta shtojnë atë në listen e tyre duke ruajtur kështu gjurmët e asaj që kanë në dispozicion.

Nëse mendojmë për vlerësimin, i cili është gjithmonë një temë delikate për nxënësit, prindërit dhe mësuesit, ka një sërë mjetesh që mund të përdoren për qëllime vlerësimi dhe që e bëjnë procesin më argëtues dhe më pak stresues për nxënësit. Ato mund të përdoren në klasë ose në shtëpi, me mësuesin ose prindërit ose në mënyrë autonome nga nxënësit, për momente vlerësimi formale ose thjesht për kontroll progresi, ose si vlerësim i maskuar si konkurs me pjesëmarrjen e gjithë klasës.

Kahoot (https://kahoot.com) është ndoshta një nga mjetet më të njohura, thjeshtësia e përdorimit dhe natyra konkurruese e të cilit e bën atë shumë tërheqës për nxënësit dhe mund të përdoret për qëllime të rishikimit të përmbajtjes, vlerësimit formues sepse është e lehtë të ekstraktoni rezultatet si dhe për të bërë sondazhe.

Quizlet (https://quizlet.com) është një tjetër mjet i njohur që mund të përdoret për kontrollin e progresit përmes përdorimit të kartave që mund të paraqiten në 5 mënyra të ndryshme.

Socrative (https://socrative.com) është një aplikacion për dizajnin e kuizeve që mund të përdoret për të krijuar teste dhe kuize për të marrë reagime në kohë reale për të mësuarit e nxënësve. Ky mjet mund të përdoret individualisht nga nxënësit duke i lejuar ata t’u përgjigjen testeve dhe kuizeve me ritmin e tyre, ndërsa kontrollojnë përgjigjet e tyre, dhe mund të përdoret gjithashtu në klasë nga grupe ose ekipe studentësh që angazhohen në gara duke përdorur telefonat ose tabletët.

Mentimeter (https://mentimeter.com) është një tjetër burim dixhital që mundëson krijimin e ndërveprimeve në kohë reale, të tilla si: sondazhe, re fjalësh ose pyetje. Ai mund të përdoret nga e gjithë klasa në të njëjtën kohë dhe i bën rezultatet të dukshme për të gjithë.

HotPotatoes (https://hotpot.uvic.ca/) përfshin gjashtë module të ndryshme për qëllime të ndryshme, përkatësisht: JCross (fjalëkryqe), JMix (renditje fjalësh), JCloze (tekste me plotësimin e vendeve bosh), JQuiz (zgjedhje të shumëfishta, përzgjedhje të shumëfishta, e vërtetë/e gabuar, kuize me përgjigje të shkurtra), JMatch (shoqërim në çift ose renditje fjalish) dhe The Masher (për qëllime përpilimi, mundësia e përpilimit të skedarëve të ndryshëm me ushtrime, krijimi dhe indeksimi i faqeve me lidhje për skedarët e ndryshëm).

Këto janë vetëm disa shembuj të burimeve të shumta dixhitale që janë në dispozicion në ditët e sotme dhe që mund të jenë shumë të dobishme për t’i bërë orët mësimore më dinamike, nxënësit më të angazhuar në aktivitete dhe që mund të kontribuojnë në mjedise të balancuara mirë të mësimdhënies dhe të të nxënit.

Sfidat e zgjedhjes së mjetit të duhur dixhital për qëllime arsimore

Një nga qëllimet e projektit DREAM është të ndihmojë mësuesit të përballen me disa sfida të shkaktuara nga ndryshimet në mjediset e mësimdhënies dhe të nxënit që ndodhi gjatë pandemisë COVID-19 me shëndrrimin e klasave fizike në klasa online. Tani që pandemia ka përfunduar, përdorimi i mjeteve dixhitale në klasë nuk ka më kthim pas. Nxënësit po rriten në një epokë teknologjike dhe mësuesit duhet të flasin “gjuhën” e tyre përmes përdorimit të teknologjive të TI-së në mënyrë që t’i angazhojnë ata në procesin e të mësuarit dhe këto mjete mund të jenë një mënyrë e shkëlqyer për të motivuar nxënësit dhe për të nxitur autonominë e tyre. Por studentët lodhen duke përdorur të njëjtat lojëra ose platforma pas një kohe e për rrjedhojë shumëllojshmëria është e domosdoshme, edhe pse kjo mund të jetë një sfidë e madhe për mësuesit që luftojnë për të gjetur mjetet e duhura për nxënësit e tyre.

Mësuesit duhet të bëjnë kërkime në internet dhe të kuptojnë se si funksionojnë mjetet digjitale, të bëhen të aftë në përdorimin e tyre dhe të përgatisin përmbajtjen e cila kërkon shumë kohë, veçanërisht për shkak të shumëllojshmërisë së madhe të burimeve dhe shpejtësisë me të cilën ato krijohen nga krijuesit.

Një strategji e mirë mund të jetë krijimi i disa kategorive për mjetet dixhitale sipas llojit të punës që do të zhvillohet, për shembull: video, prezantime, vlerësime, si të organizoojnë mësimin dhe sa herë që mësuesit zbulojnë një mjet të ri, ata mund ta shtojnë atë në listen e tyre duke ruajtur kështu gjurmët e asaj që kanë në dispozicion.

Nëse mendojmë për vlerësimin, i cili është gjithmonë një temë delikate për nxënësit, prindërit dhe mësuesit, ka një sërë mjetesh që mund të përdoren për qëllime vlerësimi dhe që e bëjnë procesin më argëtues dhe më pak stresues për nxënësit. Ato mund të përdoren në klasë ose në shtëpi, me mësuesin ose prindërit ose në mënyrë autonome nga nxënësit, për momente vlerësimi formale ose thjesht për kontroll progresi, ose si vlerësim i maskuar si konkurs me pjesëmarrjen e gjithë klasës.

Siç u përmend, numri masiv i mjeteve dixhitale për qëllime edukimi të disponueshme në ditët e sotme mund të jetë problem për mësuesit për faktin se procesi i identifikimit të burimeve, të mësuarit se si ato funksionojnë dhe përgatitja e përmbajtjes për t’I përdorur është një proces që kërkon shumë kohë dhe se kjo është arsyeja pse projekti ynë zhvilloi një grup videosh udhëzuese kushtuar Animaker, Book Creator, Canva, Ed Puzzle, Genially dhe Kahoot që synojnë të ndihmojnë mësuesit të kapërcejnë pengesat fillestare.

Këto janë vetëm disa shembuj të burimeve të shumta dixhitale që janë në dispozicion në ditët e sotme dhe që mund të jenë shumë të dobishme për t’i bërë orët mësimore më dinamike, nxënësit më të angazhuar në aktivitete dhe që mund të kontribuojnë në mjedise të balancuara mirë të mësimdhënies dhe të të nxënit. 

Përgjatë dekadash kanë ndodhur shumë ndryshime teknologjike që kanë prekur botën, familjen dhe marrëdhëniet midis anëtarëve të saj

Theksohet ndër të tjera se fëmijët nuk jetojnë më nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të prindërve, por po fitojnë lirinë për t’u zhvilluar, menduar dhe krijuar mendime të pavarura1. Fëmijët kanë një akses në rritje në TIK dhe në një moshë më të re. Pavarësisht valës së kritikave, ka zëra për domosdoshmërinë e marrëdhënieve të ndërtuara përmes TIK-ut, të paktën për shkak të demokratizimit të aksesit në teknologji të përforcuar nga përhapja e gjerë e llojeve të ndryshme të mjeteve dixhitale midis fëmijëve që nga shkolla fillore e në vazhdim2. Qëndrimet e prindërve ndaj mediave të reja variojnë nga pesimiste, në indiferente e pozitive. Një grup prindërish të informuar perceptojnë dhe përjetojnë shumë vështirësi, veçanërisht në situata kontrolli dhe ndikimi të qëllimshëm prindëror. Problemet dhe dilemat që lindin krijojnë një qëndrim kritik ndaj mediave të reja veçanërisht në situata të dështimit prindëror3. Gjatë viteve të ardhshme, stili i përdorimit të mediave dixhitale do të bëhet më uniform mes të rinjve dhe prindërve të tyre. Kjo situatë është e lidhur me ndryshimin e brezave. Megjithatë, të dy grupet duhet të forcojnë komponentët ‘e butë’ të kompetencave dixhitale që lidhen me rreziqet e hapësirës kibernetike. Zhvillimi i mediave dixhitale i detyron prindërit të ndërmarrin aktivitete të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Mbështetja nga prindërit dhe profesionistët e tjerë, si dhe vetë-edukimi, bëhet veçanërisht i dobishëm në reduktimin e rreziqeve të botës dixhitale4.

Projekti D.R.E.A.M. ofron mbështetje pedagogjike për fëmijët dhe prindërit në përdorimin e sigurt dhe legjitim të TIK-ut në arsim. Materialet e përgatitura përfshijnë rekomandime apo këshilla konkrete për prindërit e fëmijëve që përdorin mjete dixhitale. Mungesa e kompetencave të duhura prindërore, një marrëdhënie e dobët midis fëmijës dhe prindërve dhe shfaqja e situatave problematike shumë shpesh bashkëjetojnë me rreziqet e botës dixhitale. Prandaj, duhet pasur kujdes i veçantë për të forcuar sigurinë dixhitale për fëmijët dhe të rinjtë nga familjet e karakterizuara nga edukimi joefikas.

Pandemia na gjeti të gjithëve të papërgatitur, pa asnjë plan, zgjedhje, zgjidhje

Arsimi u ndikua negativisht prej tij. Megjithatë, të gjithë ne u përpoqëm të bënim më të mirën për ta përballuar atë në mënyrë efektive. Mësuesit bënë përpjekje për të organizuar orët e tyre dhe për të vazhduar procesin mësimor online në forma të ndryshme. Institucionet arsimore dhe organet qendrore u përpoqën që procesi të vazhdonte dhe të mos ndërpritej plotësisht. Prindërit i ndihmuan fëmijët e tyre në shtëpi me procesin e të mësuarit dhe detyrat e shtëpisë.

Në ditët e sotme, në situata të ngjashme ose emergjente, të gjithë duhet të kemi një plan për t’iu përgjigjur pyetjeve:

– Çfarë duhet të bëjnë institucionet arsimore?

– Çfarë duhet të bëjnë institucionet publike?

– Çfarë duhet të bëjnë mësuesit?

– Cilat janë disa mjete teknologjike që mund të përdoren?

– Cilat strategji dhe udhëzime do të ishin efektive?

– Si mund t’i ndihmojmë nxënësit?

– Si mund t’i ndihmojmë fëmijët të mësojnë në shtëpi?

Projekti Distance & Remote Education to Achieve More (DREAM) ju ndihmon t’u përgjigjeni këtyre pyetjeve.

Një platformë off/online në të cilën do të mund të gjeni 120 plane mësimore dhe video mësimore të krijuara nga 72 mësues nga të gjitha vendet partnere të trajnuar për kompetencat dhe mjetet dixhitale, të disponueshme në: anglisht, frëngjisht, italisht, shqip, turqisht, maqedonisht, polonisht dhe portugalisht, është krijuar. Këto materiale mund të përdoren nga mësuesit për të organizuar klasat e tyre online gjatë situatave të ngjashme si pandemia. Videot dhe planet mësimore mbulojnë të gjitha lëndët dhe mund të përdoren nga mësuesit për të gjetur ide dhe frymëzim për të krijuar videot e tyre dhe për të shpjeguar koncepte të reja për nxënësit e shkollave fillore. Ato mund të përdoren nga prindërit edhe në shtëpi. Video udhëzuese që janë të disponueshme në platformë në mjete të ndryshme dixhitale si: ANIMAKER, BOOK CREATOR, CANVA, EDPUZZLE, GENIALLY, dhe KAHOOT do të mund t’i gjeni gjithashtu në platformë.

Projekti DREAM ka marrë në konsideratë jo vetëm tre aktorët kryesorë në arsim, trekëndëshin mësues-nxënës-prindër, por edhe organet publike si dhe pushtetin vendor. Në platformë do të gjeni artikuj me rekomandime sesi bashkitë mund të ndihmojnë në përmirësimin e procesit mësimor veçanërisht për studentët që jetojnë në zona të thella rurale dhe krijimin e hapësirave të dedikuara për të gjithë nxënësit.

Gjithashtu do t’ju ofrohet informacion se si të rrisni njohuritë dhe ndërgjegjësimin e mësuesve, prindërve dhe pushtetit vendor mbi rëndësinë e aspekteve sociale dhe psikologjike të mësimit në distancë dhe reduktimin e braktisjes së hershme të shkollës.Ju mund të ndiqni publikimet e faqes sonë të internetit www.dreamdream.eu për më shumë informacion dhe udhëzime se si të lehtësoni procesin e të mësuarit në të gjitha gjuhët e sipërpërmendura.

Në ditët e sotme, fëmijët janë të ekspozuar ndaj përdorimit të pajisjeve dixhitale që në fëmijërinë e hershme

Në fakt, ne i referohemi gjeneratave të reja si “vendas dixhital” dhe vetë emërtimi shpreh një lloj natyraliteti në lidhjen e brezave të rinj me teknologjinë. Fëmija mësohet shumë shpejt me përdorimin e mjeteve teknologjike: që nga lojërat e para ndërvepruese në ekran, deri tek familjariteti me celularët, smartfonët dhe tabletët shumë përpara fillimit të shkollës, shpeshherë që në moshën 4 vjeçare. Ky qëndrim nuk është një devijim negativ që duhet t’i atribuohet dixhitalizimit të shoqërisë, por është më tepër një reagim normal i fëmijës i cili natyrshëm imiton kontekstin dhe veprimet e prindërve të tij/saj.

Qasja e natyrshme dhe e shpejtë ndaj pajisjeve teknologjike në realitet ndodh për një arsye të drejtpërdrejtë. Ekranet, veçanërisht ekranet me prekje, janë mjete që kanë aftësinë të thyejnë pengesën gjuhësore dhe vështirësitë e artikulimit të fjalëve dhe shkronjave të shkruara.

Përvojat që ndezin inteligjencën e fëmijëve sot janë shumë të ndryshme nga ato të së shkuarës dhe bazohen në një metodë të të mësuarit shumë të shpejtë. Mënyra intuitive me të cilën fëmijët afrohen dhe ndërveprojnë me mjetet teknologjike është arsyeja kryesore për përdorimin gjithnjë e më të gjerë të platformave dixhitale në mësimdhënie dhe në të nxënë. Mjetet dixhitale janë në gjendje të komunikojnë në mënyrë të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë me “vendasit dixhitalë”, dhe për këtë arsye, ato përdoren gjithnjë e më shumë në shkolla dhe në të gjitha mjediset e të nxënit.

Cili është roli i prindërve në këtë mësimdhënie dhe të nxënët dixhital?

Si prind, nuk duhet të keni frikë të zgjidhni mjetet e mësimdhënies dixhitale për fëmijët tuaj, përkundrazi duhet të përqendroheni në përdorimin e saktë të këtyre mjeteve: fëmijët dhe të rinjtë instinktivisht dinë t’u qasen mjeteve të reja arsimore kur udhëhiqen nga të rriturit në mënyrën e duhur dhe konstruktive. Këto teknologji mund ta bëjnë mësimin në shkollë dhe në shtëpi shumë më efektiv, falë aftësisë së tyre për të transformuar momentin e studimit dhe të detyrave të shtëpisë në një mundësi për rritje të shpejtë dhe argëtuese. Përdorimi i përditshëm i mjeteve dixhitale nga vogëlushët mund të jetë paksa i frikshëm dhe të shkaktojë shqetësime tek prindërit. Kjo është krejtësisht normale. Sidoqoftë, mbani mend se ka një ndryshim të madh midis përdorimit të përditshëm dhe shpesh të keqpërdorur të mjeteve teknologjike me qëllimin e vetëm për të kaluar kohën dhe për të shmangur mërzinë dhe përdorimin e përditshëm dhe të matur të të njëjtave mjete dhe platformave për qëllime edukative. Fëmijët dhe teknologjia mund të bashkëjetojnë në mënyrë paqësore, nën drejtimin e prindërve që dinë t’u tregojnë se ky burim duhet të përdoret me maturi dhe të shfrytëzohet për mundësitë e shumta konstruktive që ofron.

Në fakt, duke u ofruar fëmijëve tuaj mjete mësimore dixhitale për t’i ndihmuar ata në të mësuarit autodidakt do t’i lejojë ata të:

 • organizojnë lirisht dhe në mënyrë autonome angazhimin e tyre shkollor;
 • punojnë në vazhdimësi me kurrikulën shkollore, e cila zhvillohet në klasë;
 • mësojnë të dinë dhe njohin pikat e forta dhe të dobëta të tyre dhe të jenë në gjendje të punojnë e të përmirësohen;
 • zhvillojnë sisteme dhe metoda studimi të përshtatshme për nevojat dhe karakteristikat e tyre vetjake.

Të prezantoni fëmijët tuaj me përfitimet e mundësive të shumta arsimore të disponueshme sot në platformat dixhitale në mënyrë të shëndetshme, do t’i lejojë ata të kuptojnë ndryshimin midis sjelljes së dëmshme dhe abuzimit me teknologjinë. Ndërgjegjësimi dhe ndjenja e përgjegjësisë janë çelësi që do t’i lejojë fëmijët tuaj të rriten në aspektin: njerëzor, intelektual dhe akademik.

Pse përdorim mjetet web 2.0?

Mjetet Web 2.0 janë një pasuri e madhe për çdo mësues. Në këtë epokë teknologjike, është e rëndësishme që mësuesit të përdorin të gjitha burimet që kanë në dispozicion për të arritur tek nxënësit e tyre për t’i angazhuar ata.

Përdorimi i teknologjisë në klasën tuaj mund tju sjellë shumë përfitime si mësues duke mbështetur qëllimet tuaja të mësimdhënies dhe duke rritur aftësitë e të nxënit të nxënësve tuaj. Pas pandemisë Covid, mjetet Web 2.0 po bëhen më të njohura në klasë, por edhe në shtëpi gjithashtu. Por, përgatitja e mësimeve dixhitale për nxënësit është ende e ndërlikuar për mësuesit që nuk janë të sigurt në aftësitë e tyre teknologjike. Megjithatë ka disa lajme të mira; këto mjete janë krijuar në përgjithësi për të qenë jashtëzakonisht miqësore për përdoruesit. Edhe një fillestar mund t’i zotërojë ato!

Kjo është arsyeja pse me projektin DREAM po punojmë drejt një qëllimi specifik, që do të thotë, të ndihmojmë mësuesit të përballen me disa pyetje të ngritura gjatë dy viteve të fundit të pandemisë.

Çfarë mund të bëjmë më shumë për edukimin në distancë që ka hyrë në jetën tonë gjatë procesit të pandemisë?

Si mund të ofrojmë një sistem më të mirë dhe të dobishëm për studentët tanë?

Si mund ta bëjmë më të kuptueshëm këtë sistem që ka hyrë në jetën tonë?

Si mund ta bëjmë më të zakonshëm përdorimin e mjeteve teknologjike?

Si mund të zhvillojmë kompetencën dixhitale, të rrisim arsimin tonë në distancë dhe të bëjmë krahasime duke ekzaminuar arsimin në distancë në vende të ndryshme?

Pse është dixhitaliteti i rëndësishëm në edukimin në distancë?

Studentëve tanë u pëlqen të mësojnë dhe t’ju mësojnë, të bëjnë detyrat e shtëpisë dhe të luajnë lojëra online me ndihmën e mjeteve teknologjike që përdorin pothuajse në çdo fushë. Prandaj, krijohet një mjedis mësimor i lumtur dhe komod, i cili lehtëson të mësuarit.

Në këtë kuptim, në projektin DREAM ne u ofrojmë studentëve tanë një mjedis mësimor shumë më argëtues dhe bashkëkohor duke përdorur mjetet web 2.0 që jemi trajnuar në kuadër të projektit tonë gjatë procesit të edukimit në distancë. Ne gjithashtu kontribuojmë në përhapjen e këtij sistemi me trajnimet që ofrojmë për mësuesit në shkolla të ndryshme.

Ju ftojmë të ndiqni zhvillimin e faqes sonë të internetit duke ndjekur llogarinë tonë të mediave sociale:
Facebook

 • 1
 • 2
© 2023 Dream. All rights reserved.